Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 379018
ostatnia aktualizacja: 19.05.2021 13:38

Przedmiot działania i kompetencje

Cele działalności Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

 1. pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
 2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ośrodek zadania statutowe realizuje w oparciu o następujące akty prawne:

 

 • ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
 • ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. prawo energetyczne
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

 

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 • udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej na zabezpieczenie niezbędnych potrzeby bytowych mieszkańców gminy
 • realizację pomocy w postaci usług opiekuńczych osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania
 • realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • pokrywanie kosztu pobytu mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej
 • udzielanie wsparcia mieszańcom gminy i osobom zgłaszającym się do Ośrodka w formie pracy socjalnej
 • przyznawanie zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych
 • obsługa, wydawanie decyzji i wypłata świadczeń osobom uprawnionym do alimentów
 • obsługa i wydawanie decyzji o zwrocie osobom zobowiązanym do alimentacji
 • rozliczanie zadłużenia zobowiązanych do alimentacji i egzekucja należności
 • obsługa, wydawanie decyzji i wyplata dodatków mieszkaniowych
 • rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 • rozpatrywanie i załatwianie wniosków o dofinansowanie do kosztów czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych i lokali powstałych z części nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych
 • rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, głownie Policją, OPS GKRPA, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia w ramach działającego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych powoływanych do prowadzenia indywidualnych spraw dotyczących przypadków przemocy
 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie
 • praca asystenta z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo wychowawcze
 • ponoszenie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych
 • współpraca z PCPR
 •  organizowanie w siedmiu gminnych placówkach dwutygodniowych półkolonii letnich oraz w pięciu placówkach półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży
 • prowadzenie Klubów Seniora „Dębowy liść” w Suchym Lesie, Filii w Biedrusku i Filii w Chludowie
 • zatrudnianie wychowawców w działających na terenie gminy świetlicach opiekuńczo-wychowawczych
 • organizowanie wolontariatu
 • praca socjalna

 

Metryka

 • Autor wpisu: Admin
 • Data dodania: 30/09/2014 13:38
 • Autor ostatniej modyfikacji: Administrator
 • Data ostatniej modyfikacji: 30/09/2014 13:38
 • Liczba odsłon: 4125
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

tel. 61 2500 360
fax. 61 2500 369
e-mail : [email protected]

Dane adresowe

ul. Wojciecha Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8-17
Wtorek-piątek 7.30-15.30