Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 379001
ostatnia aktualizacja: 19.05.2021 13:38

Organy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie - mgr Sylwia Malendowska

I. Dyrektor kieruje wykonaniem zadań Ośrodka oraz zapewnia prawidłową gospodarkę przyznanymi środkami. Uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora wynikają z przepisów prawa, a także z pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

II. Do zakresu czynności i kompetencji Dyrektora należy:

1) tworzenie organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności Ośrodka celem realizacji jego zadań,

2) zatwierdzanie projektów planów wydatkowania środków przeznaczonych na działalność merytoryczną Ośrodka,

3) zatwierdzanie projektów planów wydatkowania środków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój zaplecza, w tym na wynagrodzenia pracowników, środków na inwestycje oraz utrzymanie obiektów i ich wyposażenie,

4) decydowanie o zgodnym z zatwierdzonymi planami i decyzjami wydatkowaniu środków finansowych,

5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z upoważnieniem Wójta,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z upoważnieniem Wójta,

7) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z upoważnieniem Wójta,

8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z upoważnieniem,

9) prowadzenie postepowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z upoważnieniem,

10) podejmowanie innych czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem Ośrodka, w zakresie jego zadań statutowych,

11) występowanie w imieniu Gminy przed sądami powszechnymi jak również w postępowaniu egzekucyjnym, w sprawach należących do działalności statutowej Ośrodka, 

12) ustalanie w formie zarządzeń wewnętrznych struktury organizacyjnej Ośrodka i zasad organizacji pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,

13) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania pracowników i ich wynagrodzenia, przyznawania nagród i nakładania kar,

14) ustalanie indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności Zastępcy Dyrektora, konsultantów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy

15) określanie dodatkowych zadań dla pracowników Ośrodka w formie poleceń służbowych,

16) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków oraz czuwanie nad ich prawidłowym załatwianiem,

17) składanie Radzie i Wójtowi okresowych sprawozdań z realizacji zadań Ośrodka i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

18) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

III. Dyrektor zapewnia wykonanie zadań Ośrodka oraz prawidłową gospodarkę przyznanymi środkami działając przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie – mgr Karolina Dzioch

I. Zastępca Dyrektora podlega Dyrektorowi i jest odpowiedzialny za merytoryczne prowadzenie Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów. Uprawnienia i odpowiedzialność Zastępcy Dyrektora wynika z upoważnień udzielonych przez Wójta i Dyrektora.

II. Do zakresu czynności i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy:

1) nadzór nad przygotowywaniem projektu zapotrzebowania środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego, stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych,

2) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego, stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych,

3) prowadzenie ilościowej analizy środowisk z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego, stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zgodnie z upoważnieniem Wójta, 

5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, zgodnie z upoważnieniem Wójta,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. w sprawach stypendiów szkolnych, jednorazowych zasiłków szkolnych zgodnie z upoważnieniem Dyrektora, 

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z poważnieniem Dyrektora,

8) podejmowanie innych czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem Ośrodka, w zakresie jego zadań statutowych na czas nieobecności Dyrektora zgodnie z upoważnieniem,

9) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Dyrektora oraz podpisywanie pism, dokumentów wychodzących na zewnątrz Ośrodka w czasie nieobecności Dyrektora, 

10) windykacja wierzytelności w zakresie działu świadczeń rodzinnych i działu dodatków mieszkaniowych i stypendiów,

11) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznych, stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych oraz czuwanie nad ich prawidłowym załatwieniem, 

12) ponoszenie odpowiedzialności za pracę organizacyjną i merytoryczną podległych działów,

13) ponoszenie odpowiedzialności za terminową i prawidłową realizację powierzonych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego, stypendiów szkolnych i jednorazowych zasiłków szkolnych wynikających z ustaw, uchwał oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

14) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, bhp, tajemnicy służbowej, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji publicznej w podległych działach,

15) organizowanie okresowych narad pracowników działów na tematy związane z realizacją zadań Ośrodka,

16) kontrola realizacji zadań podległego działów, przedkładanie Dyrektorowi wyników i wniosków z tych kontroli,

17) nadzorowanie eksploatacji funkcjonujących systemów informatycznych w zakresie działów,

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, a będących we właściwości działania Ośrodka. 

Metryka

  • Autor wpisu: Administrator
  • Data dodania: 19/05/2021 13:22
  • Autor ostatniej modyfikacji: Joanna Poznan
  • Data ostatniej modyfikacji: 19/05/2021 13:22
  • Liczba odsłon: 3676
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

tel. 61 2500 360
fax. 61 2500 369
e-mail : [email protected]

Dane adresowe

ul. Wojciecha Bogusławskiego 17
62-002 Suchy Las

Godziny urzędowania

Poniedziałek od 8-17
Wtorek-piątek 7.30-15.30